ناصر شعاعی فر

رئیس هیئت مدیره و جانشین مدیرعامل

کارشناس ارشد زلزله

بهرام محمدی

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر دفتر طراحی (شف آتلیه)

کارشناس ارشد معماری

سمانه محمدی

مدیرعامل

کارشناس ارشد معماری

سامان یغمایی

مشاور عالی هیئت مدیره

دکترای زلزله

محمد کریمی

عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد برق

فرشاد یوسف زاده

عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد مکانیک

پروا شعاعی فر

عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد زلزله