بهرام محمدی

بهرام محمدی

مدیر دفتر طراحی

کارشناس ارشد معماری

لیدا سلطانی

لیدا سلطانی

سرگروه دپارتمان معماری

کارشناس ارشد معماری

پروا شعاعی فر

پروا شعاعی فر

سرگروه دپارتمان سازه

کارشناس ارشد زلزله

فرشاد یوسف زاده

فرشاد یوسف زاده

سرگروه دپارتمان مکانیک

کارشناس ارشد مکانیک

محمد کریمی

محمد کریمی

سرگروه دپارتمان برق

کارشناس ارشد برق

بهزاد جانشین

بهزاد جانشین

کارشناس هوشمند سازی

دکترای برق

مهرداد خالدی

مهرداد خالدی

مدیر شعبه اردبیل

کارشناس ارشد

بهرام ساعی

بهرام ساعی

کارشناس دفتر اردبیل

کارشناس ارشد سازه

میثم شیرزاد

میثم شیرزاد

کارشناس دفتر اردبیل

کارشناس ارشد سازه

امیررضا غفاری

امیررضا غفاری

نظارت عمران

کارشناس عمران

نوید سلیمی

نوید سلیمی

نظارت عمران

کارشناس عمران

حسن صاری خان

حسن صاری خان

نظارت برق

کارشناس ارشد برق

مرتضی شعاعی

مرتضی شعاعی

نظارت سازه

کارشناس عمران

نفسینه فاطمی

نفسینه فاطمی

طراح سازه